Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe

1. Disciplinele de concurs

Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele: Studiul Biblic al Vechiului Testament (clasa a IX-a) , Studiul Biblic al Noului Testament (clasa a X-a), Istoria Bisericii Ortodoxe Române (clasa a XI-a) și Dogmatică Ortodoxă (clasa a XII-a).

2. Elevii participanţi

Olimpiada şcolară pentru disciplinele teologice se adresează elevilor din clasele IX - XII de la Seminariile Teologice Ortodoxe şi de la Liceele Teologice Ortodoxe. Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor.

3. Etapele desfăşurării olimpiadei

        a. Etapa pe școală se organizează la nivelul fiecărui seminar/liceu teologic ortodox. Perioada generală a desfășurării etapei pe școală se comunică inspectoratelor școlare la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de inspectoratele şcolare, încadrându-se în perioada generală prevăzută în Calendarul olimpiadelor școlare naționale.

        b. Etapa naţională. Locul și perioada desfășurării etapei naționale a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice sunt propuse de către inspectorul de specialitate din MECTS și aprobate de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare. Ele sunt comunicate la începutul anului și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MECTS și în Calendarul olimpiadelor naționale școlare.

4. Selecţia elevilor

De la etapa pe școală pentru etapa naţională se califică pentru fiecare nivel de clasă (IX-XII) elevul clasat pe locul I, dacă a obținut minimum 90 de puncte.

În situaţia necalificării elevilor pentru etapa națională din cauza neobţinerii punctajului minim de 90 de puncte, sau a lipsei de concurenţi la un nivel de clasă, locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte niveluri.

  • În situaţia obţinerii de punctaje egale, în vederea stabilirii ocupantului locului I, cu drept de participare la etapa națională se desfăşoară obligatoriu o probă de baraj. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa pe școală va elabora subiectele, baremele şi va realiza evaluarea lucrărilor elevilor care participă la proba de baraj.

 5. Elaborarea subiectelor şi a baremelor și durata probelor

        a. La etapa pe școală, subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe școală în acord cu tematica generală a fiecărei clase.

        b. La etapa naţională, subiectele se elaborează de către Comisia Centrală a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice, cultul ortodox, în acord cu tematica generală a fiecărei clase.

        c. În anexa la prezentul regulament sunt enumerate tematica generală și bibliografia orientativă pentru fiecare clasă. Conținuturile orientative pentru etapa pe școală sunt stabilite de către comisia care realizează subiectele la această etapă.

        d. Notarea lucrărilor se realizează prin puncte de la 0 la 100. Se acordă 10 puncte din oficiu.

        e. Pentru toate etapele, durata probelor de concurs este de 3 ore.

6. Organizarea comisiilor

Pentru fiecare etapă, componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secțiunea I, articolele 18 și 26.

7. Evaluarea lucrărilor

Se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secțiunea a II-a, articolele 46-48.

8. Rezolvarea contestaţiilor

       a. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, art. 49- 52.

       b. La toate etapele olimpiadei de religie, rezolvarea contestațiilor se face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afișate. Contestațiile au următoarea rezolvare:

            1) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare inițială un punctaj mai mic de 95 de puncte, punctajul acordat inițial se modifică, prin creștere sau prin descreștere, dacă între punctajul inițial și cel acordat de comisia de contestații se va constata o diferență de cel puțin 5 puncte. Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte, punctajul inițial rămâne neschimbat.

            2) pentru lucrările care au primit inițial cel puțin 95 de puncte, punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestații, indiferent de diferența între punctajul inițial și cel nou acordat. Deciziile comisiei de contestații sunt definitive, după validarea lor de către președintele Comisiei centrale a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII, cultul ortodox.

9. Acordarea premiilor și mențiunilor

      a. La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012.

      b. La etapa naţională, la note egale se acordă acelaşi premiu. Dacă nota pentru care se acordă ultimul premiu este aceeaşi pentru doi sau mai mulţi elevi, subcomisia disciplinei respective va reevalua lucrările candidaților pentru departajarea acestora, astfel încât să nu se depăşească numărul maxim de premii (3 premii) prevăzut în Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr.3035/2012. Atribuţia verificării şi avizării calităţii evaluării lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreşedintelui comisiei respective.

      c. Precizările de la punctul b) sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce priveşte acordarea menţiunilor.

      d. Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una sau mai multe clase nu se redistribuie pentru celelalte niveluri.

      e. Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator.

10. Dispoziţii finale

Președintele executiv al comisiei de organizare și evaluare de la etapa judeţeană/a municipiul Bucureşti (inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligaţia de a transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfășurarea etapei județene/a municipiului București, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, în atenţia inspectorului general pentru disciplina religie, datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională.

Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, unitatea şcolară de provenienţă, media obţinută, profesorul care i-a pregătit, profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională, alte date de contact. 

Tot cu această ocazie, se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din Comisia centrală a competiției naționale a olimpiadei de religie pentru seminarele/liceele teologice, cultul ortodox. Propunerile vor cuprinde, pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude sau elevi în concurs, până la gradul al III-lea inclusiv, pentru etapa naţională, indiferent de clasă. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. Acestea vor fi transmise prin fax la numerele 021/313 55 47, 021/311 23 81 și pe e-mail, scanat (cu semnături și ștampilă), la adresa catalin_pislaru@yahoo.com sau prin poşta rapidă.

 

Director General,                           Director,                                                   Inspector General,

Liliana PREOTEASA                       Mihaela Tania SANDU                             Cătălin PÎSLARU

Contact

Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Vasile Cel Mare" Iaşi

Adresa: Aleea M. Sadoveanu nr. 46, Iași 700489, România
Tel/Fax:- secretariat - 0232.217.045

              - contabilitate - 03321.100.118
              - administratie - 0733.922.272
              - pedagog - 0733.922.276

Email: seminarteologiciasi@yahoo.com

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminariasi.ro