Etapa a II-a de admitere la Seminarul Teologic

Etapa a II-a de admitere la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”

Pentru anul școlar  2022-2023, la specializarea Teologie Ortodoxă, mai sunt disponibile 15 locuri. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, la specializarea Teologie Ortodoxă, absolvenţii de gimnaziu care au minim media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Calendarul admiterii:

26 iulie2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini

27-28-iulie 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini

28-29 iulie 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini; Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

1.  Foaie matricola cl. V-VIII + fișa de înscriere eliberată de unitatea școlară de proveniență, cu rezultatele la E.N.;

2.  certificat de naştere – copie;

3. fişa medicală în original;

4.  declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

5. adeverință/certificat de botez - copie;

6.  recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;

7. binecuvântarea chiriarhului locului. Pentru candidații din Arhiepiscopia Iașilor, aceasta se va obține prin intermediul Seminarului. Candidații vor depune doar cererea de binecuvântare la dosar. 

 

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins care constă în:
 1. verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
 2.  motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 3. verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea

candidatului.

 1. O lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie (VCR), evaluată cu notă, după următoarea tematică:
 1. Decalogul: importanța lui în viața omului - clasa a V-a;
 2. Rugăciunea bază și lumină a vieții creștine - clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea „Tatăl nostru” - clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor  - clasa a VI-a;
 5. Biserica – Lăcaș de închinare și de sfințire a locului - clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos,  Lumina lumii - clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii- clasa a VIII-a;

Nota prin care se evaluează  LUCRAREA SCRISĂ  la disciplina Religie constituie nota finală la proba de aptitudini, și trebuie să fie minim 7 (șapte).

Ierarhizarea finală a candidaților se face în funcție de media finală de admitere (MFA), care se calculează după următoarea formulă:

(APT + MA)/2 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021);

MFA = media finală de admitere