ADMITERE SEMINARUL TEOLOGIC 2023

ADMITERE 2023 - SPECIALIZARE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Pentru anul școlar 2023-2024, la specializarea Teologie Ortodoxă, sunt disponibile 48 de locuri. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, la specializarea Teologie Ortodoxă, absolvenţii de gimnaziu care au minim media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Calendarul admiterii:

15-16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini

19 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini

22 mai 2023 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini; Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini

26 mai 2023 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

1.  anexa la fișa de înscriere eliberată de unitatea școlară de proveniență;

2.  certificat de naştere – copie;

3. fişa medicală în original;

4.  declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

5. adeverință/certificat de botez - copie;

6.  recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;

7. binecuvântarea chiriarhului locului. Pentru candidații din Arhiepiscopia Iașilor, aceasta se va obține prin intermediul Seminarului. Candidații vor depune doar cererea de binecuvântare la dosar. 

Dosarul se depune la secretariat în intervalul orar 8-16.

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 

 1. Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins care constă în:
 1. verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

 2. motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

 3. verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

 1. O lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie (VCR), evaluată cu notă, după următoarea tematică:
 1. Decalogul: importanța lui în viața omului - clasa a V-a;
 2. Rugăciunea bază și lumină a vieții creștine - clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea „Tatăl nostru” - clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor  - clasa a VI-a;
 5. Biserica – Lăcaș de închinare și de sfințire a locului - clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos,  Lumina lumii - clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii- clasa a VIII-a;

 

Nota prin care se evaluează  LUCRAREA SCRISĂ  la disciplina Religie constituie nota finală la proba de aptitudini, și trebuie să fie minim 7 (șapte).

Ierarhizarea finală a candidaților se face în funcție de media finală de admitere (MFA), care se calculează după următoarea formulă:

 

(APT + MA)/2 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului II Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 5243/31.08.2022);

MFA = media finală de admitere

 

 

ADMITERE 2023 - SPECIALIZARE PATRIMONIU CULTURAL

 

Pentru anul școlar 2023-2024, la specializarea  Patrimoniu Cultural, sunt disponibile 48 de locuri. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, la specializarea  Patrimoniu Cultural, absolvenţii de gimnaziu care au minim media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Calendarul admiterii:

15-16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini

19 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini

22 mai 2023 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini; Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini

26 mai 2023 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

1.  anexa la fișa de înscriere eliberată de unitatea școlară de proveniență;

2.  certificat de naştere – copie;

3. fişa medicală în original;

4.  declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

5. adeverință/certificat de botez - copie;

6.  recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;

7. binecuvântarea chiriarhului locului. Pentru candidații din Arhiepiscopia Iașilor, aceasta se va obține prin intermediul Seminarului. Candidații vor depune doar cererea de binecuvântare la dosar. 

Dosarul se depune la secretariat în intervalul orar 8-16.

În cadrul examenului de admitere la specializarea patrimoniu cultural candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. O probă de verificare a unor aptitudini (VA) în  perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, evaluată cu notă, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie sau profesorul de educație plastic sau directorul școlii de unde provine candidatul.

 

 1. Nota care atestă nivelul cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII, și trebuie să fie minim 7 (șapte). Această medie se calculează în baza foii matricole, după încheierea anului școlar.

Media celor două probe constituie nota finală la proba de aptitudini pentru specializarea Patrimoniu Cultural.

Ierarhizarea finală a candidaților se face în funcție de media finală de admitere (MFA), care se calculează după următoarea formulă:

 

(APT + MA)/2 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului II Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 5243/31.08.2022);

MFA = media finală de admitere