Admitere Seminar iulie 2021

Cum pot deveni elev la Seminar?

Prin examenul de admitere.

Câte locuri sunt la Seminar pentru această etapă de admitere?

 Pentru etapa a doua, din 29-30 iulie 2021 la Seminarul teologic au rămas disponibile:

  • TEOLOGIE: 21 locuri
  • PATRIMONIU-CULTURAL:  9 locuri

Când se susține a doua etapă a examenului de admitere?

            29 iulie 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini la sediul Seminarului 

            30 iulie 2021

Desfăşurarea probelor de aptitudini, conform metodologiei aprobată de ME.

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea și soluționarea contestațiilor la probele de aptitudini.

Rezultatele și ierarhizarea finală a candidaților.

În ce constau efectiv probele?

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; acest Interviu/colocviu/proba orală constă în:

- verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

- motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

- verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

b) o probă de scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă

Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a aptitudinilor (VA) în perceperea formelor / exprimarea cromatică în compoziție, evaluată cu notă. Aceasta va consta în prezentarea unui portofoliu conținând 3 (trei) lucrări de mărime A3 care vor fi avizate fie de profesorul de religie, fie de cel de educație plastică sau de directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel :

APT = (VCR + VA)/2, unde:

- VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

- VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare dosarului de înscriere:

         1. anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere – copie;

3. Foaie matricolă; se acceptă candidați cu nota minimă la purtare 9, în fiecare an școlar de gimnaziu;

4. fişa medicală în original;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. adeverință/certificat de botez - copie 

7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh 

8. binecuvântarea chiriarhului locului. Pentru candidații din Arhiepiscopia Iașilor, aceasta se va obține prin intermediul Seminarului. Candidații vor depune doar cererea de binecuvântare la dosar. 

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv ON-LINE, prin transmiterea documentelor pe adresa seminaradmitereteologie@gmail.com.

Contact și informații suplimentare la telefon 0232/217045 (Secretariat).

Contact

Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Vasile Cel Mare" Iaşi

Adresa: Aleea M. Sadoveanu nr. 46, Iași 700489, România
Tel/Fax:- secretariat - 0232.217.045

              - contabilitate - 03321.100.118
              - administratie - 0733.922.272
              - pedagog - 0733.922.276

Email: seminarteologiciasi@yahoo.com

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminariasi.ro