Admitere Seminar iulie 2020, etapa a doua

Cum pot deveni elev la Seminar?

Prin examenul de admitere.

Câte locuri mai sunt la Seminar pentru a doua etapă de admitere?

În anul 2020, planul de școlarizare propus al Seminarului este:

  • TEOLOGIE: 29 de locuri
  • PATRIMONIU-CULTURAL: 16 de locuri

Când se susține a doua etapă a examenului de admitere?

            27 iulie 2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini direct la sediul Seminarului sau prin trimiterea întregului dosar în format electronic la Secretariatul Seminarului

            28 - 29 iulie 2020

Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform metodologiei aprobată de MEC, anexa 3 la OMEC nr. 4317/2020 din 25 mai 2020

29 iulie 2020 - Afișarea rezultatelor finale la probele de aptitudini. 

În ce constau efectiv probele?

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; acest Interviul/colocviul/proba orală constă în:

- verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

- motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

- verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notăProba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare  a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Pentru specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel :

    APT = (VCR + VA)/2, unde:

- VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media  aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

- VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr.  2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

Ce se întâmplă cu un candidat care nu a studiat religia în gimnaziu? 

În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.

Cum se desfășoară Interviul/colocviul/proba practică ?

Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

Acte necesare dosarului de înscriere:

         1. anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere – copie;

3. Foaie matricolă; se acceptă candidați cu nota minimă la purtare 9, în fiecare an școlar de gimnaziu;

4. fişa medicală în original;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. adeverință/certificat de botez - copie 

7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh 

8. binecuvântarea chiriarhului locului. Pentru candidații din Arhiepiscopia Iașilor, aceasta se va obține prin intermediul Seminarului. Candidații vor depune doar cererea de binecuvântare la dosar. 

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line prin transmiterea documentelor pe adresa inscriereseminariasi@gmail.com de e-mail a unității de învățământ.

 

Contact și informații suplimentare la telefon 0232/217045 (Secretariat).

Contact

Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Vasile Cel Mare" Iaşi

Adresa: Aleea M. Sadoveanu nr. 46, Iași 700489, România
Tel/Fax:- secretariat - 0232.217.045

              - contabilitate - 03321.100.118
              - administratie - 0733.922.272
              - pedagog - 0733.922.276

Email: seminarteologiciasi@yahoo.com

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminariasi.ro